Kiemelt hirdetések

Aktuális

Egyszerűsített foglalkoztatás 2013. január 1-től

 

Melléklet a 2010. évi LXXV. törvényhez

Egyszerűsített munkaszerződés

 

Munkáltató neve, megnevezése:

székhelye, lakóhelye:

adószáma:

Munkavállaló neve, születési családi és utóneve(i):

születési helye, ideje:

anyja születési családi és utóneve(i):

lakóhelye:

TAJ-száma:*

adóazonosító jele:*

Egyszerűsített munka jellege: Alkalmi munka: Mezőgazdasági idénymunka: Turisztikai idénymunka:

Munkakör: ………………………………………………………………………………………………….

Munkaviszony kezdete: .….....év……..hó……..nap Munkaviszony megszűnésének napja: .….....év……..hó……..nap

Alkalmi munka esetén a ledolgozott munkaórák száma/nap (naponként):**....;...;...;...;...;...;...; Rendes munkaidő: …..... óra/nap

...;...;...;...;...;...;...;...;...;...;...;...;...;...;...;...;...;...;

Személyi alapbér (bruttó): ………………. Ft/hó vagy

………………. Ft/nap, összesen: ………………. Ft a munkaviszony teljes idejére

Munkavégzési hely:***

Kelt: ……...……………………., ……….…év …………….…………hó ….….nap

………………………………. ……………………………….

munkáltató munkavállaló

* Legkésőbb a bejelentési kötelezettség teljesítésekor kell kitölteni.

** Legkésőbb a munkaviszony megszűnésekor kell kitölteni.

*** A munkáltató székhelyét, telephelyét, illetve, ha a tényleges munkavégzés telephelyen kívül történik, ennek címét, cím hiányában más megjelölését (pl. építés alatt álló út helyrajzi száma, kilométer szelvénye, dűlő megnevezése) kell feltüntetni.

 

(forrás: munkaugyiforum.hu)

Copyright © 2011 Láng Nikolett.
Minden jog fenntartva.